1. REKISTERINPITÄJÄ

Toivo Living Oy, Y-tunnus
Teknobulevardi 7H, 01530 Vantaa
Karjula Joona

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Karjula Joona
Teknobulevardi 7H, 01530 Vantaa
+358 50 383 1239

3. REKISTERIN NIMI

Toivo Living Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Toivo Living Oy:n välisen asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten: 

 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakassuhteiden analysointi ja tilastointi Toivo Living Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin
 • asiakassuhteen aikainen viestintä ja palvelutietojen välittäminen sekä palvelujen tarjoaminen
 • mielipidekyselyiden ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • puhelutietojen tallentaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa
 • muut vastaavat lainmukaiset käyttötarkoitukset

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

 • nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet, asiakasnumero
 • rekisteröitymistiedot
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkielija mahdollinen huoltaja/edunvalvoja
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut ja tiedot asiakkaaksi tulon kanavasta sekä tavasta
 • asiakkaan itse tuottamat tiedot, kuten toiveet ja palautesekä yhteydenottopyyntö
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot ovat peräisin: 

· Ensisijaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, suullisesti ja kirjallisesti 

· Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä tai palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat tunnustamis-, varmennus, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai luottopalvelua

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Toivo Living Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti: 

 • Konserniyhtiöidensä käyttöön kohdan 4. mukaisin käyttötarkoituksin
 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä, kunnes asiakassuhde osapuolten välillä katsotaan päättyneeksi.

9. REKISTERÖIDYT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyn tulee kieltovaatimuksen yhteydessä yksilöidä tilanne, johon perustuen hän vastustaa tietojensa käsittelyä. Toivo Living Oy voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Jos rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, on rekisteröidyllä oikeus saada tällaiset tiedot itselleen ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto 
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. 

Sähköisesti tallennetut tiedot 
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt tietoturvallisuuteen erikoistuneet henkilöt.

11. YHTEYDENOTTO

Asiakastietorekisterin sisältämiin henkilötietoihin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä postitse osoitteeseen Teknobulevardi 7 H, 01530 Vantaa / Toivo Living Oy tai puhelimitse +358 50 383 1239.